مرید بهمن

چشم اندازی بر وضعیت زنان در سمنگان

در افغانستان به صورت اکثر هر رویداد سیاسی و تروریستی از مردم قربانی میگیرد. در کنار این همه هر از گاهی شاهد رویداد های دیگر مثل لت و کوب کردن، تجاوز کردن، بریدن گوش و بینی، و… انسان ها هستیم. در کشوریکه جنگ جریان دارد دشمن دولت از هر فرصتی …

ادامه »