درباره ما

خوشحال هستیم که تارنمای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پندار را، با در نظرداشت یک هدف و مرام نیک و یک مسیر مختلف بازگشائی می کنیم. ما با صداقتی که در امر نشر حقایق و در صمیمتی که در روشن سازی و بیداری ملت خویش داریم، معتقدیم که عملکردها و فعالیت های ما در تحقق مرام های عالی که در نظر گرفته ایم، مرهم زخم ها و دردهای کهن این سرزمین خواهد بود.

پندار، یک سایت خشک خبری نخواهد بود. پندار از یک قوم خاص، از یک جناح و حزب خاص پیروی نخواهد کرد. ما به هیچوجه حامی ارزش های مادی و دنیوی هیچ شخص ویا گروهی نخواهیم بود. جایگاه ما، معد درستی، شفافیت و دانش‌پروری خواهد بود.

اگر می‌خواهید با ما همکار شوید و نوشته های‌ خویش را از این دریچه به نشر بسپارید، با ما در تماس شوید: pendar@rapiditeration.com

ممنون.