انتخابات ریاست جمهوری – بخش دوم ‏

بخش اول را در اینجا بخوانید.

چنانچه قبلا خصایص کاندیدان و تیم های انتخاباتی را در ابعاد سیاست ورزی ایشان مبنی بر تخصص سیاسی و ‏اخلاص سیاسی روی دست گرفته به توانای سیاسی آنها در فراهم کردن رشد و توسعه سیاسی و چگونگی سیاستورزی ‏آنها با درنظر داشت روند صلح و چیستی جنگ برای ملت، مورد بحث کوتاهی قرار دادیم، امروز میخواهم به ‏چگونگی انعکاس تخصص سیاسی آنها در عمل مورد به بحث بپردازیم.

آشکار است که هنجار های تازه نفس و نو پای در جامعه افغانستان هنوز هم به درستی آن نه از طرف سیاستمداران و ‏نه هم از طرف مردم درک نشده است. دریک نظام وقتی تعداد از مردم و سیاستمداران منتظر وقوع حالت خارج از ‏روند نارمل و طبیعی آن نظام هستند شاخص دارای میزان بلند شکننده گی اجتماعی در آن جامعه میباشد که دو اصل ‏را تداعی میکنند، اول غیر نارمل بودن وضع سیاسی در سطح افکار اجتماعی دوم غیر قابل پیشبینی بودن وضع مبنی ‏بر اصول تحلیل های سیاستمدارانه عام. حکومت موقت و انتظار شدید بعضی ها در بوجود آمدن آن نسبت به ادامه ‏روند نارمل انتخاباتی و روی کار آمدن ریس جمهور بعدی شاخصی از شکننده گی اجتماعی است که مردم افغانسان ‏در احتمال معروض ماندن به این روند تحمیلی خواهند بود. آشکار است که تکامل سیاسی در یک اجتماعی از برپا ‏بودن مستمر روند طبیعی سیاسی در مسیر تاریخ قابل وقوع است که در نتیجه آن تعداد شاید شایسته گی لازم را در ‏ابعاد تخصص و اخلاص سیاسی نداشته باشند تا در میدان سیاست باقی بمانند، و بدین ملحوظ از به مقام خدمتکار مردم ‏رسیدن در نتیجه اجماعی ملی که حالا توسط انتخابات طی یک روند نارمل تکامل سیاسی ممکن خواهد بود کرده به ‏در قدرت بادارانه باقی ماندن که در نتیجه اجماعی گروپی ناکامترین سیاستمداران جهان برای ادامه زر و زور ‏اندوزی و ابقای سیاست اغفال ملی خویش خوشحالتر خواهند بود. مردم در تعریف ملت سالهاست که انتظار میکشند تا ‏نوبت ایشان رسیده و در لست این اشخاص که سیاست ناکامی را طی ۵۰ سال اخیر به پیش برده اند نوبت ایشان رسیده ‏برایشان خدمت صورت گیرد. خدمتی که در رفاه و فلاح ایشان بیافزاید. که سالیان درازی در راستای حفاظت اهداف ‏ایدیالوژیک فدای به کرسی نشاندن آن اهداف شده است. تعلیم و تربیه، رشد اقتصادی، رشد جامعه مدنی، رشد تخصص ‏و داشته های تخنیکی و تکنولوژیک همه و همه فدای اهداف ایدیالوژی های کمونیستی و بعدا ایدیولوژی های اسلامی ‏گردید که تا به حال هم به حدودی در بخش ایدیولوژی اسلامی آن ادامه دارد و سخت معلوم است که هر دو تحمیل بیش ‏نبودند، و در درازای تاریخ میزان عمق و اهمیت پردازی به فعالیت های مربوط به این ایدیولوژی ها نیز سخت زیر ‏سوال عقل و منطق قرار دارد. طبیعی است که این جملات من دشنامی به صاحبان و تکه داران آن ایدیولوژی ها ‏نیست بلکه تصویری است از اینکه ملت از ایجاد حکومت آینده چی میخواهند.

به یک مقدمه دیگر نیز پرداخته به اصل تخصص و اخلاص سیاسی بر میگردیم. مردم کی اند؟ این سوال مهمی است ‏که جوابش در حقیقت مبنی بر تجلی اراده سیاسی متحول است. در بعضی از مواقع وقتی یک زورمند مورد پیگرد ‏قرار میگیرد داد میزند که مردم از کارکرد های حکومت نارازی اند، ایا واقعا مردم نارازی اند؟ آیا همان های که با ‏تفنگ در عقب این زورمند قرار میگیرند مردم اند؟ در بعضی از موارد نیز مردم حتی غذا برای خوردن ندارند که ‏برای به دست آوردن غذا نه از زورمندی و نه از ریس حمایت نکرده به فراهم آورندهٔ غذا تسلیم میشوند. در این دو ‏میان مردم کدام اند؟ آیا مردم آنهای اند که از زور نفرت داشته با سلاح هرگز نمیخواهند ارتباطی داشته باشند و یا ‏آنهای اند که اگر حکومت حرف ایشان را قبول نکند به زور تفنگ خواست خویش را مطالبه میکنند؟ میخواهم توجه ‏خواننده را به یک نقطه جلب کنم. به میزان که روند طبیعی و نارمل رشد سیاسی در جامعه به پیش میرود و نظام ‏سیاسی هنجارمندی با تحول های نظم وار مبنی بر پارادایم های سیاسی موجود ارزشمدار شوند، تصمیم سیاسی به ‏همان میزان به اقشار زیرینتر و به افکار وسیعتر از توده های متنفر از زور انتقال میابد و بر عکس. در این حالت ‏است که انتظارات مردم در انتخابات ها از تیم های انتخاباتی اصولی تر و قابل درک خواهند شد. تحلیل ما نیز اگر چه ‏شرایط تحول های شکنن را از دید نخواهد انداخت اما عمدتا به تحلیل که روند نارمل تکامل سیاسی را بدون کدام ‏سکتگی مانند حکومت موفقت مورد نظر خواهد داشت. که در این نتیجه مردم هرگز آنانکه مربوط به یک طرف ‏سیاسی هستند نه بلکه همه، یعنی وسیعترین اقشار از توده حتی اگر یک تعداد آنها مربوط به تیم مشخص انتخاباتی ‏باشند، در نظر خواهد بود. این حقیقت در صورت وقوع از تحمیل تصمیم سیاسی یک گروپ بر تمام ملت نیز خود ‏داری خواهد کرد که این امر کنایه دیگری برسیاست ایدیولوژیک محور نیز است.

با در نظر داشت توحید در تثلیث معلومات، عمل کار گرفتن از ‏آن و اخلاص که در نوشته قبلی شرح شد، انعکاس این ‏سیاستورزی در سکتور های دولتی از رهای یافتن تقرر قراردادی تا ایجاد روند شفاف کار کرد وزرا و ریسان در ‏مقام های دولتی امر مهم و غیر قابل انکار است که در صورت تحقق آن ملت به وضع دلخواهی که خود حتی به زبان ‏آورده نمیتوانند خواهند رسید. این امر از تفروعات خاصی بر خوردار است. تخصص تخنیکی و اجتماعی کارای ‏تخنیکی بین الکادری در دولت به تخلیق گرای و تحول شدیدی راه را باز خواهد کرد که در صورت آگاهی مردم از ‏همچون یک امر به شوق خاصی رای خویش را به گروپ صاحب این سیاست خواهند داد. تکت های انتخاباتی در ‏نخستین قدم باید تیم که مبنی بر اصل تخصص تخنیکی تنوع لازم را باید داشته باشند که بسا ملیتر خواهد بود نسبت به ‏تیم های که تنوع کادری ایشان بر اصل قرابت های فامیلی و گروپهای دارای منافع مشترک شکل گرفته است. تنوع ‏عمیق از تخصص کادری حتی به تمایز جنسی مرد و زن نیز بهترین راه حل بوده من فکر میکنم یک امر ضروری ‏در کاهش ملیت و سمت مداری نیز است. اگر چه داشتن دیپلوم معیار اصلی تخصص تخنیکی نیست اما لازم است کادر ‏مداری به حدی بهتر باشد که وزارت مشتمل از شخص وزیر نه بلکه متشکل از تیم تحتانی تکت انتخاباتی که دیپلوم ‏داران و تجربه داران مبنی بر اصل شناخت اصالت و اهمیت به کار و دانای باشد، شکل گیرند. باید واقعبینانه گفت که ‏اگر چه فکر نکنم تیم باشد که چنین یک نظام از کادر محوری را به ملت قبل از انتخابات به نمایش بگذارد، اما اگر ‏چیزی بینی خمیری نیز ساخته شود این امر صرف آغاز یک روند رقاباتی مثبت در تخلیق سیاستگذاری ملت محور ‏خواهد بود که بعد ها به موثریت خواهد انجامید چی بسا که در صورت عدم وجود حد اقل مفکوره مشابه از آغاز روند ‏تکامل سخنی نمیشود زد و باید گفت که حکومت موقت گام به عقب در این زمینه خواهد بود. این شکل گیری در ‏سیاست ورزی سه نتیج مهمی را در بر دارد. اول اهمیت وزارت را از شخصیت پرستی وزیر به کار محوری کادر ‏مبدل خواهد کرد. دوم آغازی برای تخلیق محوری کادری به جای پالیسی کاپی محوری اسناد در ستراتیژی خواهد ‏بود. سوم تصویری جدید که جایگزین درست و سالم از ملتگرای در مقابل ملیتگرای خواهد شد.

قابل توجه است که مردم به وسعت رای دهنده گان اسناد ستراتژی های کاپی شده تیم های انتخاباتی را نمیخوانند. بلکه ‏به عمل و نتیجه موثریت کارآی آن تیم ها دیده قضاوت خواهند کرد. اگر چه زمان طویل برای فریب دادن ملت از ‏طرف سیاستگذاران موجود است اما پیروزی از آن تیمی خواهد بود که این تابو را بشکند.

درباره فروغ زمری

همچنان ببینید

جمهوریت، حقوق زنان و صلح

با نگاه کلی به تاریخ افغانستان در می‌یابیم که زنان افغانستان به تبع سیاست‌های کلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *