حکومت یک وجود زنده و ارگانیک!‏

یکی از جاندارترین مکانیزم پیدیده های زندهُ که در مسیر تاریخ از آن ابتدا ها چون روح در وجود تاریخ دمیده اند، مکانیزم حکومت ‏میباشد. حکومت که در نقطه مشخص تاریخ متولد شده طی سالیان طولانی آهسته آهسته به جوانی و پختگی میرسد، مکانیزم است که ‏قدرت وضع حاکمیت، ایجاد سرعت تکامل، استفاده از طبیعت جغرافیای خویش، تحکیم روابط بین الا نسانی و بین المللی و غیره بوده ‏مجموع از موثریت های سینرجی داشته های مادی و معنوی توحید محور افراد در جامعه، مجموع گروپهای افراد در جامعه و جامعه ‏در کشور میباشد. اگر این همه ارزشها در ساختار یک حکومت از اسکلیت آن تا مغزش با روش توحید محور به حد کافی فراهم آیند، ‏آن حکومت در داخل به حدود بلند و حد اعظم استفاده از منابع انسانی و طبیعیت خویش خواهد یازید و در خارج در ردیف قدرت های ‏که سخنش بر روش سایر حکومت ها موثر است، تاثیر گذار خواهد بود. اما ممکن است حکومت ها نیز مانند انسان ها که در داشته ‏های فزیکی خویش معیوب میباشند و یا از ابعاد معنوی نا تکمیل و کمبود اند، و یا هم چون طفل نو پیدای، قدرت راه رفتن و تفکر و ‏اندیشیدن را نداشته بجای اینکه با گام های استوار و عظم راسخ قدم نهد، چون خزنده گان در زیر پای قدرتهای بین المللی خواهد خزید. ‏درد آور خواهد بود اگر از وضعیت حکومت خود بگویم.‏

تولد یک حکومت از تاریخی است که از آن به بعد همواره روی بستر مستمر از تاریخ بر داشته های معنوی خویش اندوخته است و ‏داشته های مادی خویش را مبنی بر آن شکل داده است. مجموع از زیر بنا های مطروحه در ساختار های متعدد از مکانیزم های که ‏روی داشته های ملی و روی ثروت ملی و همچنان نه تنها برای حفظ بلکه برای انکشاف منابع انسانی و طبیعی (ناممکنِ ممکن) که ‏مشخصا برای یک جغرافیای مربوط به یک ملت است، توسط آن ملت بوجود آمده باشند، و توسط همین ملت در هر مقطع از تاریخ به ‏شکل متراکم تجموع کرده باشند را داشته های معنوی ملی مینامیم. مبنی بر این تعیریف میخواهم روی یک مسأله جزئی بایستم. اگر در ‏کشور عزیز ما کسی مدعی میشود که من ۵۰۰۰ سال تاریخ دارم، ضرورت است که پیوند مستمر تاریخی از اندوخته های معنوی (و ‏یا مادی) را که هنوز هم کارا است(کارا بودن مبنی بر اصل تراکم ارزشمند داشته ها، لطفا اگر این مفهوم را نمیفهمید از نقد اینکه ‏چطور ممکن است موضوع ۵۰۰۰ سال قبل حالا کارا باشد صرف نظر کنید) و چون میخی در مکانیزم وسیع از تاریخ ارزش کوچک ‏خویش را قایم کرده است نشان دهد. باید گفت که چنانچه در بالا ذکر شد اندوخته های مفهوم محور یا معنویات، اندوخته های بسا با ‏ارزشتر از ثروتها و داشته ها و بخشش های مادی و نقدی بوده فوق العاده کارا میباشند. به طور مثال اگر شخصی مبنی بر تاریخ ‏‏۵۰۰۰ سال خویش با آموزه از اجدادش دزدی نکند و پول بیت المال را نه تنها به غارت نبرده بلکه در موثریت آن منبع بکوشد، این ‏کاری خواهد بود که اداره مبارزه با فساد که میلوین ها دالر را صرف به معاش بردند بالای کادر های حکومتی انجام داده نخواهد ‏توانست. در مقابل آن هر که تاریخ داشته های ارزشمند خویش را در یک نقطه قطع میکند و از ماقبل آن منکر میشود خود را و ملت ‏خود را و در نتیجه حکومت ساخته این خود و این ملت را نیز محکوم به همان طفل که توان راه رفتن را ندارد خواهد کرد چون از ‏نقطه که او برای خود آنرا مقطع تاریخ منبع ارزش های فکری متراکم معنوی خویش میداند تولدش است و بس. بعید نیست که ملت ها ‏در اشتباه نیز باشند که چسپیدن بدان تاریخ اشتباه نیز روند تکامل را سخت بطی و میزان موثریت ملی را تقلیل خواهد داد.

‏شاهد روش موثر از حکومت های هستیم که این داشته های معنوی خویش را ( فراموش نکنید که مجموع از زیربنا های مطورحه در ‏ساختار های…. از بالا بخوانید) به شکل موثر در بوجود آوردن قدرت ملی در تحکیم تکامل زیربناهای مادی در ابعاد اکو پولیتیکس و ‏جیو پولیتیکس چنان به کار برده اند که تا حد اعظم از یافته های خویش برای خود (ملت خود) استفاده کرده بعدا آنرا به منظور موثریت ‏های تجارتی(بزنس) به بازار عرضه کرده اند. بیشتر از تکامل های تکنالوژی امروز تابع این روند موثریت ملی برای ملت های کشف ‏کننده آن میباشد. این روش را وقتی مشاهده کنید به استفاده چندین بُعدی و گام به گام یک داشته ملی چون نور چشم خویش شاهد خواهید ‏شد که بیشتر از کش مکش های استخباراتی نیز روی این موضوع کار میکردند و میکنند.

‏موازی با آن تکامل مادی با کمی تفاووت اما در مسیر تاریخ در همان بستر مستمر از تاریخ ملی به تکیه بر این معنویات آهسته آهسته ‏به نوع که هر فرد با برداشت و توان استعداد ملی خود(در نوشته های دیگری شرح دارد و در آینده نیز شرح خواهید داد) بخشی از ‏آنرا عملی خواهد ساخت بوجود خواهد آمد. یعنی هر نسل در یک ملت در مقطع تاریخ مشخص با میزان درک ارزش های معنوی ‏متراکم خویش و با استعداد تخلیق ارزش اضافه معنوی روی آن تراکم تاریخی، که در نتیجه فعالیت های تخلیق ارزش های مادی در ‏کوتاه مدت ممکن خواهد بود، دارای فرصت تخلیق تکامل در رو بنا وزیربنا های مادی که موازی به افضایش در مجموع تراکم ‏اندوخته های معنوی تاریخ آن ملت از تولدش تا حال (هر چند هزار سال که قبولش کرده میتوانند) وجود داشت، دست خواهد یازید. ‏خداوند دانا تر است.

‏اما این همه که در حد کمال تخلیق سیاست ارزشمند ممکن است در جامعه ما کم نما میباشد. من در ارتباط به روش بوجود آوردن این ‏نوع از ارزش و حکومت خواهم گفت اما امروز کوتاه باید گفت که این همه ارزشمندی در سیاست های امروز متاسفانه موجود نیستند. ‏نقد علمی این شاید! که بگویم بدون آگاهی داشته های ارزشمند منابع انسانی در یک ملت مقرری های نا کارا که در آخرین سال ‏حکومت یا از برای رای و یا از برای شرم تاریخ وزارت های سکتور امنیتی را به کادر جوان که خون گرم هستند سپردن تحرکی ‏موعقتی و نسبی را ببار خواهد آورد اما قطعا در خور تراکم ارزشمند و توحید محور حق ملت نخواهد بود. ‏

درباره فروغ زمری

همچنان ببینید

جمهوریت، حقوق زنان و صلح

با نگاه کلی به تاریخ افغانستان در می‌یابیم که زنان افغانستان به تبع سیاست‌های کلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *